Nasze usługi


 • Mapy do celów projektowych (w postaci analogowej lub wektorowej CAD, GIV)
 • Mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • Mapy do celów prawnych
 • Podziały nieruchomości
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Podziały i scalenia nieruchomości
 • Wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej
 • Regulacje stanu prawnego nieruchomości
 • Rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami - ustalenie linii brzegowej
 • Kompleksową geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych i przemysłowych
 • Wytyczenia budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
 • Inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu i przyłączy
 • Pomiary realizacyjne
 • Pomiary objętości wykopów, nasypów, kubatury
 • Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
 • Pomiary osiadań obiektów budowlanych
 • Pomiary pionowości budowli, słupów, wież GSM, masztów, kominów
 • Pomiary zasiewów, upraw rolnych, sposobu użytkowania nieruchomości, itp.
 • Pomiary ukształtowania terenu
 • Pomiary powierzchni użytkowej lokalów mieszkalnych, handlowych, usługowych
 • Inne usługi geodezyjno-kartograficzne na życzenie klienta